Press Release (2) - Celebrating Trustees across Denbighshire

Scroll down for Welsh


As part of Trustees’ Week 2019 which runs from 4th till 8th November, DVSC will be holding a series of workshops around good governance, fundraising and volunteering.


As the membership body for volunteers, voluntary and community groups, third sector organisations and social enterprises in Denbighshire, DVSC is taking part in UK wide celebrations for Trustees’ Week which will involve a number of interesting workshops for trustees and a celebratory shout out.


Helen Wilkinson, DVSC’s Chief Executive, says: “Trustees' Week is an annual event to showcase the great work that trustees do and highlight opportunities for people from all walks of life to get involved and make a difference.


Throughout the week we are hosting workshops on the NCVO Code of Good Governance - which we endorse and promote as a partner in Third Sector Support Wales - raising awareness of the Fundraising Code of Practice. We have partnered up with WCVA to deliver workshops on gaining the Trusted Charity Mark and the Investing in Volunteers accreditation.


Trustees’ Week is also a great opportunity to say thank you to trustees. We encourage all our members to give a shout out to their trustees who give their time voluntarily and make an enormous contribution to the third sector in Denbighshire.


We would like to do a shout out to thank Sandra Donoghue, Gavin Harris, Owain Williams, Vanessa Gladman and Scott Jenkinson, DVSC trustees for their contribution.”

DVSC is hosting a total of 4 workshops:


DVSC is also asking people living and working in Denbighshire to think about whether they know a trustee (or group of trustees) who have made a real difference to a voluntary and community group, organisation and the community over the last year and to nominate them for a Celebratory Trustee Shout Out.


If you know someone who deserves to be recognised email - engagement@dvsc.co.uk providing name, contact details, and why (in no more than 250 words) their trustee efforts deserve to be celebrated. If you have a photograph to share all the better. You can also fill in the form on our website here: denbighshirevolunteers.net/share-your-story/.


For more information on any of the above events, please call 01824 702 441, email engagement@dvsc.co.uk or visit www.dvsc.co.uk/trustees-weekNotes to Editors


About DVSC

Denbighshire Voluntary Services Council, DVSC, is the County Voluntary Council operating in Denbighshire. Our mission is to build resilient communities through voluntary action, and social enterprise, provide excellent support for our members and to be an influential voice in Denbighshire and North Wales.


DVSC is the membership body for individual change makers, volunteers, voluntary and community groups, third sector organisations and social enterprises. Through our work we aspire to enhance individual and community wellbeing. We want to encourage people to live well, and age well.


DVSC works closely with North Wales CVCs, and is a member of the Wales-wide network of CVCs which in partnership with the Wales Council for Voluntary Action (WCVA) forms the partnership that makes up Third Sector Support Wales.


To make sure you are kept up to date when funding opportunities are available subscribe to our mailing list by following the link - Subscribe for News Updates & Bulletins.


For further information contact Helen Wilkinson, DVSC’s Chief Executive, helenw@dvsc.co.uk 01824 702 441 or 07713 997 075 or Vanessa Van Lierde vanessa@dvsc.co.uk 01824 702 441.


Follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn and Instagram, like our DVSC Facebook page or subscribe to our YouTube channel. 

Datganiad i’r wasg - Dathlu Ymddiriedolwyr ar draws Sir Ddinbych


Fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2019 sy'n rhedeg rhwng 4ydd ac 8fed Tachwedd, bydd CGGSDd yn cynnal cyfres o weithdai yn ymwneud â llywodraethu da, codi arian a gwirfoddoli.


Fel y corff aelodaeth ar gyfer gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau'r trydydd sector a mentrau cymdeithasol yn Sir Ddinbych, mae CGGSDd yn cymryd rhan yn y dathliadau Wythnos Ymddiriedolwyr sydd yn digwydd ledled y Deyrnas Unedig, a fydd yn cynnwys nifer o weithdai cyffrous i ymddiriedolwyr a dathliad dros cyfryngau cymdeithasol.


Dywedodd Helen Wilkinson, Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych:

"Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy'n dangos y gwaith gwych mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ac yn tynnu sylw at y cyfleoedd i bobl o bob cefndir gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.


Trwy gydol yr wythnos rydym yn cynnal gweithdai ar God Llywodraethu Da NCVO a'r Cod Ymarfer Codi Arian. Rydym wedi partneru gyda WCVA i gyflwyno gweithdy ar ennill y Marc Elusen Ymddiriedol a'r achrediad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.


Mae hefyd yn gyfle da i ddweud diolch enfawr wrth ymddiriedolwyr. Rydym ni'n annog ein holl aelodau i werthfawrogi eu hymddiriedolwyr sy'n rhoi eu hamser yn wirfoddol ac yn gwneud cyfraniad enfawr i'r trydydd sector yn Sir Ddinbych.


Hoffem ddweud diolch o galon Sandra Donoghue, Gavin Harris, Owain Williams, Vanessa Gladman a Scott Jenkinson, ymddiriedolwyr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, am eu cyfraniad.”


Mae CGGSDd yn cynnal cyfanswm o 4 gweithdy:


Hefyd mae CGGSDd yn gofyn i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Ddinbych i ystyried a ydyn nhw’n adnabod ymddiriedolwr (neu grŵp o ymddiriedolwyr) sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i grŵp gwirfoddol neu gymunedol, a’r gymuned ehangach, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’u henwebu ar gyfer Dathliad Ymddiriedolwr.


Os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n haeddu cydnabyddiaeth anfonwch neges e-bost i engagement@dvsc.co.uk yn darparu eu henw, manylion cyswllt a pham mae eu hymdrechion fel ymddiriedolwr yn haeddu cael eu dathlu (mewn dim mwy na 250 o oriau). Gorau oll os oes gennych chi lun i’w rannu hefyd, neu mae croeso i chi lenwi’r ffurflen ar ein gwefan yma: www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net/rhannu-eich-stori


Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau uchod, ffoniwch 01824 702 441, anfon e-bost i engagement@dvsc.co.uk neu ewch I www.dvsc.co.uk/trustees-week


Nodiadau i Olygyddion


Manylion am Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)


CGGSDd yw’r Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Sirol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych. Ein cenhadaeth yw creu cymunedau cydnerth trwy weithredu gwirfoddol a mentrau cymdeithasol, darparu cymorth rhagorol i’n haelodau a bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych a gogledd Cymru.


CGGSDd yw’r corff aelodaeth i unigolion, gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol sydd am greu newid. Ein dyhead yw gwella llesiant unigolion a chymunedau trwy gyfrwng ein gwaith. Rydym ni am annog pobl i fyw’n dda, a heneiddio’n dda.


Mae CGGSDd yn gweithio’n agos gyda Chynghorau Gweithredu Gwirfoddol Sirol eraill gogledd Cymru, ac mae’n aelod o rwydwaith Cymru gyfan sydd, mewn partneriaeth gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, yn ffurfio’r bartneriaeth sy’n llunio Cefnogi Trydydd Sector Cymru.


Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael y manylion diweddaraf pan fo cyfleoedd cyllid ar gael, gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i’n rhestr bostio trwy ddilyn y ddolen – Tanysgrifio ar gyfer Diweddariadau Newyddion a Bwletinau.


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd, helenw@dvsc.co.uk 01824 702 441 neu 07713 997 075 neu Vanessa Van Lierde, Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu, vanessa@dvsc.co.uk 01824 702 441.


Dilynwch ni ar Drydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd neu tanysgrifiwch i'n sianel YouTube.11 views0 comments