DVSC releases the latest #DenbighshireVolunteers Bulletin

Please Scroll down for the English version.


Mae CGGSDd Bwletin #gwirfoddolwyrSir Ddinbych Ionawr 2020Fel rhan o ymgysylltu gyda’n haelodau rydym yn cynyrchu bwletin rheolaidd #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn cwmpasu pynciau fel: newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau lleol; gwybodaeth am wirfoddoli; storiâu gwirfoddolwyr a’r ffyrdd y medrwch chi ymgysylltu gyda ni er mwyn i’ch llais gael ei glywed.


Gweler isod bip o'r hyn sydd wedi'i gynnwys.

Os hoffech ddarllen y bwletin yn llawn cliciwch yma


Newyddion Grantiau

Agorodd rownd ddiweddaraf Grantiau Sir Ddinbych Dementia Ymwybodol dan arweiniad y Gymuned, Deddf Eglwysi Cymru ar gyfer mentrau llesiant yn ogystal â grantiau cymunedol ar gyfer Anableddau Dysgu a’r rhaglen grantiau dan arweiniad ieuenctid ar 12 Rhagfyr, gyda chyfanswm o hyd at £23K ar gael. Y dyddiad cau ar gyfer yr holl raglenni grant yw 20 Ionawr 2020. Bydd cyllid cyfatebol gan Ddeddf Eglwysi Cymru ar gael hefyd i brosiectau sy’n bodloni meini prawf y gronfa.


Marchnad Rhuthun

Mae CGGSDd wedi cymryd y drwydded i weithredu Neuadd y Farchnad Rhuthun Bydd y Farchnad yn cael ei chynnal fel menter gymdeithasol ac mae digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned yn yr arfaeth ar gyfer y flwyddyn newydd. Cliciwch yma i weld y rhestr digwyddiadau.Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddod â'r gwagel anhygoel hwn yn ôl yn fyw.

Rydym hefyd yn chwilio am grefftwyr a gwneuthurwyr nwyddau / busnesau bach / masnachwyr marchnad sydd â diddordeb mewn masnachu gyda ni.   


Bydd Neuadd y Farchnad yn llwyfan gwych i grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn ogystal â chyrff statudol    eraill hyrwyddo eu hunain. Darllenwch y datganiad i'r wasg am ein cynlluniau cyffrous ar gyfer Neuadd y Farchnad yma.


Os yw hyn wedi eich ysbrydoli i wirfoddoli, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth neu cysylltwch â #TîmCGGSDd: ☎ 01824 702441 ✉ engagement@dvsc.co.uk


 

DVSC #DenbighshireVolunteers Bulletin January 2020

As part of our engagement with our members, we produce a regular #DenbighshireVolunteers Bulletin covering topics including: local news, events & activities; information on volunteering; volunteer stories and ways you can engage with us to get your voice heard.


See below a snippet of what is included.If you'd like to read the bulletin in full please click here


Grant News

The Dementia Aware Denbighshire Community Led Grants, Welsh Church Act funding for wellbeing initiatives as well as community grants for Learning Disabilities and the Youth Led grant programme opened for business on 12th December with a total up to £23K available. The deadline for applications for all grant programmes is the 20th of January 2020. Match funding from the Welsh Church Act will also be available for projects meeting the fund’s criteria.


Ruthin Market

DVSC has taken over the licence to operate Ruthin Market Hall. The Market will be run as a social enterprise and community engagement events are planned for the new year. For a list of scheduled events, click here.

We are looking for volunteers to help bring this amazing space back to life.


We are also looking for fabulous artisans and makers of goods/small businesses/market traders who are interested in trading with us.


The Market Hall will be a great platform for voluntary and community groups as well as other statutory bodies to promote themselves. Read the press release about our exciting plans for the Market Hall here.


If this has inspired you to volunteer, click here for further information or contact #TeamDVSC: ☎ 01824 702 441 or ✉ engagement@dvsc.co.uk

8 views0 comments