DVSC releases the latest #DenbighshireVolunteers Blog

Updated: Sep 23, 2019

Please Scroll down for the English version.


#Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych – Rhwydwaith Trydydd Sector

Dydd Mercher, 4 Medi 2019, 10am – 11.30am

Cadeirydd: Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd


Trosolwg


Nod Rhwydwaith Trydydd Sector #Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych yw arwain yn rhagweithiol a hwyluso mentrau i wella cynnwys gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych. Mae’r grŵp am ganolbwyntio ar nifer o brif feysydd megis cynyddu’r gronfa wirfoddolwyr, sefydlu arferion da o ran cynnwys gwirfoddolwyr a chodi proffil gwirfoddoli a’r trydydd sector ymhlith rhanddeiliaid.


Mae aelodaeth y Rhwydwaith yn agored i gynrychiolwyr mudiadau Trydydd Sector yn Sir Ddinbych a gwirfoddolwyr o’r mudiadau hyn, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i aelodau CGGSDd. Mae’r rhwydwaith yn agored i’r holl fudiadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych.


Os ydych chi’n Bartner ac yn dymuno ymgysylltu gyda CGGSDd a’i aelodau i gael adborth ar fater neu wasanaeth, mae croeso i chi gysylltu gyda ni trwy anfon neges e-bost i engagement@dvsc.co.uk i gynnig eitem agenda. Lle bo’n bosibl byddwn yn hwyluso ceisiadau gan bartneriaid trwy roi eitemau agenda penodol yn y Sesiwn Agored ar ddechrau’r cyfarfod. Caiff Partneriaid ddod i’r Sesiwn Agored yn unig.

I’r rhai ohonoch na lwyddodd i ddod, gwnaethom drafod ystod o eitemau agenda. Cewch ddarllen yr agenda yma.


Blog


Rydyn ni am estyn diolch enfawr i bawb a ddaeth i Ganolfan Naylor Leyland yn Rhuthun i gyfarfod Rhwydwaith Trydydd Sector #GwirfoddolwyrSirDdinbych. Cafwyd cynulleidfa ragorol ac roedd yn hyfryd gweld ystod mor eang o bobl yn dod at ei gilydd i rannu syniadau a gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd ar draws y sector ac yn ein cymunedau lleol.

Gwnaethom ymdrin ag ystod eang o bynciau a oedd yn ategu cwmpas eang yr anghenion ar draws y Rhwydwaith.


Gwnaethom groesawu Mair Davies i'w rôl Swyddog Gwirfoddoli a Datblygu Lles yn CGGSDd. Mair yw'r cyswllt allweddol ar gyfer y Rhwydwaith hwn wrth symud ymlaen felly os ydych chi am gyflwyno neu os oes gennych syniad am sut y gallwn weithio gyda'n gilydd, gadewch iddi wybod!


Gwnaethom drafod rôl arweinyddiaeth CGGSDd yn cefnogi Wythnos Ymddiriedolwyr 4 - 8 Tachwedd 2019 ac rydym wedi gofyn i unrhyw un sy'n bwriadu dathlu Wythnos Ymddiriedolwyr gysylltu gyda ni a rhannu lluniau ac enwau Ymddiriedolwyr Sir Ddinbych rydych chi am i ni eu dathlu nhw ar y cyfryngau cymdeithasol. (Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ganiatâd lluniau!). Wrth edrych ymlaen, gofynnwn i bawb fod yn rhagweithiol ar wahanol blatfformau cyfryngau cymdeithasol a’n tagio ni, ac fe wnawn ni rannu ar Gweplyfr a Trydar. Cysylltwch gyda ni os hoffech i ni hyrwyddo eich digwyddiad chi.


Cyflwynodd CGGSDd y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen Cymunedau Dementia Ymwybodol, gan gynnwys gwybodaeth am ein Brecwastau Busnes Dementia Ymwybodol. Mae grwpiau Gweithredu Cymunedau Dementia Ymwybodol yn y broses o gael eu ffurfio yn Rhuthun a’r Rhyl. Cyhoeddir enwau’r rhai y dyfarnwyd cyllid grant iddyn nhw yn rownd ddiweddaraf y Rhaglen Dementia Ymwybodol dan Arweiniad y Gymuned y mis hwn a bydd CGGSDd yn trefnu rownd arall o gyllid y flwyddyn ariannol hon. Gwyliwch y gofod hwn!


Cafwyd cyflwyniad gan Nia Baker, Swyddog Datblygu’r Sector CGGSDd ynghylch Addysg Oedolion Cymru a’r Dyfarniad NCFE Lefel 2 yn Cefnogi Hyfforddiant Gwirfoddolwyr sydd ar hyn o bryd yn cael ei gynnal am yr ail waith eleni yng Nghanolfan Naylor Leyland. Gwnaethom drafod pam mae llywodraethu da yn bwysig a pha ddogfennaeth y gallai fod ei hangen ar eich sefydliad wrth weithio gyda Gwirfoddolwyr a sut y gall CGGSDd gefnogi gwirfoddolwyr a sefydliadau i sicrhau arfer orau. Roedd hyn yn cynnwys diweddariad ar gyrsiau a digwyddiadau yn y dyfodol gan CGGSDd.


Cafwyd cyflwyniad cynhwysfawr gan Abi Davies, Gweinyddydd Cymorth Busnes CGGSDd, ar sut i ddefnyddio platfform digidol GwirfoddolwyrSirDdinbych.net i gyfeirio gwirfoddolwyr at swyddi gwirfoddoli ond hefyd ei ddefnyddio fel platfform i hysbysebu rolau gwirfoddolwyr, cynorthwyo gofynion llywodraethu da eich sefydliad a chofnodi straeon gwirfoddolwyr a all helpu hyrwyddo'ch rolau gwirfoddoli.


Nawr mae Sesiynau Dydd Gwener Digidol yng Nghanolfan Naylor Leyland yn cael eu cynnal ddydd Gwener cyntaf y mis. Dewch draw i gael help gydag unrhyw beth yn ymwneud â defnyddio gwefannau GwirfoddolwyrSirDdinbych.net, Cyllido Cymru, a Info Engine ac unrhyw gymorth technegol arall y gallai fod ei angen arnoch. Fel mudiad sydd wedi llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol rydym ni’n angerddol ynghylch potensial technoleg i newid bywydau pobl er gwell, ac rydym ni am gefnogi pobl i ddatblygu eu sgiliau mewn modd cyfeillgar a chefnogol.


Cynhelir ein cyfarfod nesaf ddydd Mercher 18 Rhagfyr 2019 10am-11.30am yng Nghanolfan Naylor Leyland. Dewch draw i rwydweithio, sgwrsio a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Edrychaf ymlaen at eich gweld chi yno!


Gellir gweld agenda ddrafft cyfarfod mis Rhagfyr yma y mis nesaf yma ond hoffem hefyd eich gwahodd i ddod i rannu'r hyn sy'n digwydd gyda'ch gwirfoddolwyr neu leoliadau gwirfoddol a / neu rannu unrhyw straeon llywodraethu da. Cysylltwch gyda Mair.davies@dvsc.co.uk os hoffech awgrymu unrhyw beth ar gyfer cyfarfod nesaf Rhwydwaith Trydydd Sector #GwirfoddolwyrSirDdinbych.


Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach am unrhyw ran o'r wybodaeth yn y blog hwn neu os hoffech rannu'r hyn sy'n digwydd yn eich sefydliad chi yn ein cyfarfod nesaf, mae croeso i chi gysylltu gyda engagement@dvsc.co.uk neu ffonio 01824 702441 a rhannwch eich arfer gorau yma.


 

#DenbighshireVolunteers Third Sector Network

Wednesday 4th September 2019 10am – 11.30am

Chaired by Helen Wilkinson, Chief Executive, DVSC


Overview


The aim of #DenbighshireVolunteers Third Sector Network is to proactively lead on and facilitate initiatives to improve the involvement of volunteers in Denbighshire. The group will focus on several key areas such as increasing the pool of volunteers, establishing good practice in relation to volunteer involvement and raising the profile of volunteering and the third sector among key stakeholders.


Membership of the Network is open to representatives of Third Sector organisations in Denbighshire and volunteers from these organisations including but not limited to DVSC members. The network is open to all third sector organisations, social enterprises and community groups operating in Denbighshire.


If you are a Partner and wish to engage DVSC and its members for feedback on an issue or service, you can contact us by emailing engagement@dvsc.co.uk to propose the agenda item. Where possible, we will facilitate partner requests by scheduling specific agenda items in an Open Session at the start of the meeting. Partners can attend for the Open Session only.


For those of you not able to attend we discussed a range of agenda items. A copy of the agenda is attached here.


Blog


A massive thank you to everyone who came to the Naylor Leyland Centre in Ruthin for the #DenbighshireVolunteers Third Sector Network meeting. There was an excellent turn out and it was lovely to see such a broad range of people coming together to share ideas and information on what is happening across the sector and in our local communities.


We covered a wide range of topics which nicely complemented the broad scope of needs across the Network.


Welcoming Mair Davies to her role as Volunteering and Wellbeing Development Officer at DVSC. Mair is the key contact for this Network moving forward so if you want to present or have an idea about how we can work together let her know!


We discussed DVSC’s leadership role supporting Trustees week 4th – 8th November 2019 and asked anyone planning on celebrating Trustees Week to get in contact with us and share photos and names of Denbighshire Trustees you want us to celebrate and shout about on social media. (Please ensure you have photo consents!). Looking ahead, we ask everyone to be proactive on various social media platforms whilst tagging us, and we will share on Facebook and twitter. Do contact us if you would like us to promote your event.


DVSC gave an update on the Dementia Aware Community Led programme, including information on our Dementia Aware Business Breakfasts and the Dementia Aware Community Action Groups that are in the process of being formed in Ruthin and Rhyl. The award winners of the latest successful grant funding round of Dementia Aware Community Led Programme will be announced this month and we are pleased to announce that Welsh Government has just approved another round of Dementia Aware Community led grants. Watch this Space!


A presentation was given by Nia Baker, DVSC’s, Sector Development Officer on the Adult Learning Wales, Level 2 NCFE Award Supporting Volunteers Training currently running for the 2nd time this year at the Naylor Leyland Centre. We discussed why good governance is important and what documentation your organisation may need when working with Volunteers and we briefed on how DVSC can support volunteers and organisations in ensuring best practice. We also provided an update on upcoming courses and events hosted by DVSC.


Abi Davies, DVSC’s Business Support Administrator provided a comprehensive presentation on how to use the DenbighshireVolunteers.net digital platform to signpost volunteers to volunteering posts and how you can use it to advertise volunteer roles, to assist your organisation’s good governance requirements and log volunteer stories that can help promote your volunteering roles.


Digital Friday Sessions at Naylor Leyland Centre are now held the 1st Friday of the month. Come along to get help with anything around the use of the DenbighshireVolunteers.net, Funding Wales, and Info Engine sites and any other technical support that you may need. As a signatory to the Digital Inclusion Charter, we are passionate about the potential of technology to change people’s lives for the better and want to support people to develop skills in a friendly supportive way.


Our next meeting will be held on Wednesday 18th December 2019 10am-11.30am at the Naylor Leyland Centre, please do come along to network, chat and keep informed. We look forward to seeing you there!


The draft agenda for December’s meeting can be found here. Come and share what is happening with your volunteers or volunteer placements and/or share any stories on good governance. Please contact Mair.davies@dvsc.co.uk if you would like to suggest anything for the next #DenbighshireVolunteers 3rd Sector Network meeting.


If you would like any further information about any of the information in this blog or if you would like to share what is happening at your organisation at our next meeting please don’t hesitate to contact engagement@dvsc.co.uk or call 01824 702441 and do please share your best practice here


If this has inspired you to volunteer, click here for further information or contact #TeamDVSC: 01824 702441 orengagement@dvsc.co.uk

8 views0 comments